AUTO IN s.r.o., Ústí nad Labem

Zásady ochrany osobních údajů zákazníka

Rozsah a účel

Tyto zásady se vztahují na zpracování osobních údajů zákazníka ve skupině Volvo Car Group (označované jako „Volvo Cars“ nebo „my“).

Účelem těchto zásad je poskytnout našim současným, bývalým i potenciálním zákazníkům (souhrnně označovaným jako „zákazníci“ nebo „vy“) obecný výklad následujících skutečností:

- okolnosti, za kterých shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje;

- typy osobních údajů, které shromažďujeme;

- důvody, proč osobní údaje shromažďujeme;

- způsob, jakým osobní údaje zpracováváme.

Závazek

Zpracování vašich osobních údajů je důležitou součástí procesu, v jehož rámci vám své produkty a služby poskytujeme. Oceňujeme důvěru, kterou v nás vkládáte, když nám své osobní údaje svěřujete, a ohled na vaše soukromí považujeme za důležitou součást námi nabízených služeb.

Abychom vaše osobní údaje ochránili, současně zvýšili přínos pro zákazníky a také zlepšili kvalitu a bezpečnost samotné jízdy, dodržujeme následující pětici obecných principů.  

Svoboda volby

Vaše osobní údaje patří vám. Usilujeme o to, abychom o vašem soukromí nerozhodovali jen na základě našich předpokladů o tom, co si přejete; chceme vám nabídnout služby, které vám umožní rozhodnout se, zda s námi budete své osobní údaje sdílet.

Vyváženost zájmů

Je-li zpracování osobních dat nezbytné pro naplnění legitimního zájmu a převažuje-li tento zájem potřebu chránit vaše soukromí, můžeme některé osobní údaje zpracovat bez vašeho výslovného souhlasu. Další informace naleznete níže v sekci „Souhlas“.

Existenci takového legitimního zájmu posoudíme na základě potenciálních výhod pro naše zákazníky (včetně jejich bezpečí) a pro širší veřejnost.

Přiměřenost

Společnost Volvo Cars usiluje o to, aby zpracovávala osobní údaje jen v rozsahu adekvátním, relevantním a nepřekračujícím účel, pro nějž byly shromážděny.

Naším cílem je anonymizovat vaše osobní údaje všude tam, kde lze požadovanou funkci či službu realizovat za pomoci anonymních dat. V případě, že anonymizované nebo neosobní údaje zkombinujeme s vašimi osobními údaji, budou vzniklá data zpracovávána jako osobní údaje potud, pokud zůstanou zkombinována.

Transparentnost

Společnost Volvo Cars poskytne zákazníkům na vyžádání další informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme; součástí těchto informací mohou být výňatky z našich interních směrnic a pokynů.

Soulad s právními předpisy

Zásadou společnosti Volvo Cars je dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla a směrnice, jimiž se řídí ochrana soukromí a dat v každé jednotlivé zemi našeho působení. V případě potřeby upravíme postup zpracování vašich osobních údajů popsaný v těchto zásadách tak, abychom jej uvedli do souladu s právními předpisy.

Užitečné pojmy

Následující pojmy se v celém textu těchto zásad používají ve významech, které stanoví směrnice EU 95/46/ES o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů a volný pohyb těchto údajů. V souladu s touto směrnicí:

„Správce údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými stanovuje účely a postupy zpracování osobních údajů.

„Zpracovatel údajů“ je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje z pověření jejich správce.

„Osobní údaje“ jsou libovolné informace související s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou („subjekt údajů“); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze identifikovat, ať již přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím odkazu na identifikační číslo nebo jeden či více faktorů specifických pro její fyzickou, fyziologickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

„Zpracování“ je libovolná operace nebo sada operací prováděná s osobními údaji, ať již automatickými prostředky či nikoli, například shromažďování, záznam, uspořádání, skladování, přizpůsobení či úpravy, načtení, konzultování, použití, zveřejnění přenosem, rozšířením či jiným způsobem zpřístupnění, dále konfrontace či zkombinování, blokování, smazání či likvidace.

„Citlivé osobní údaje“ jsou osobní údaje prozrazující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení, členství v odborech a zpracování dat týkajících se zdraví nebo sexuálního života. 

Shromažďování dat

Informace o sobě nebo o svém vozidle nám můžete poskytnout při využívání služeb Volvo Cars uvnitř vozidla či mimo ně nebo při jiném kontaktu se společností Volvo Cars, například prostřednictvím našich webových serverů či zákaznických středisek. Kromě toho můžeme tyto údaje získat od našich autorizovaných prodejců a opraven či dalších třetích stran. K těmto údajům („osobní údaje poskytnuté zákazníkem“) mohou patřit:

- vaše kontaktní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.),

- demografické údaje (věk, rodinný stav, struktura domácnosti apod.),

- informace o vozidle (identifikační číslo vozidla – VIN, model, datum zakoupení, servisní záznamy apod.),

- polohová data vygenerovaná v rámci vaší činnosti (pomocná navigace, vyhledávací dotazy, sdílení polohy apod.) a

- údaje související s vašimi nákupy našich produktů a služeb a s jejich používáním (zákaznické předvolby a nastavení, historie nákupů, Volvo ID, MyVolvo apod.).

Váš vůz kromě toho automaticky shromažďuje informace o vozidle a jeho okolí, které jsou primárně technické povahy a nesouvisí přímo s vaší osobou. Tyto informace („údaje zaznamenávané vozidlem“) jsou obvykle propojeny s identifikačním číslem vozidla (VIN) a lze je k vám tedy zpětně přiřadit. Údaje zaznamenávané vozidlem mohou zahrnovat:

- bezpečnostní informace (zda byly aktivovány airbagy nebo napínače pásů, zda jsou zamknuty či otevřeny dveře a okna apod.);

- funkční stav systému (motoru, akcelerátoru, řízení a brzd apod.);

- údaje o jízdě (rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyb volantu apod.);

- polohová data (poloha vozidla v případě nehody apod.) a

- údaje o okolí (teplota vně vozidla, snímky apod.).

Informace o některých údajích zaznamenávaných vozidlem najdete také v uživatelské příručce.

Otázce, zda a kdy shromažďovat a zpracovávat citlivé osobní údaje, věnujeme obzvláštní péči a nasazujeme přitom další opatření dle požadavků příslušných právních norem. V rozsahu, ve kterém společnost Volvo Cars uchovává osobní identifikační čísla a čísla kreditních karet, jsou tyto informace rovněž považovány za citlivé. Pro vyloučení pochybností budiž uvedeno, že příslušné zákonné normy si mohou vyžádat také zpracování dalších typů dat jako citlivých osobních údajů. V některých zemích mohou příslušné zákonné normy rovněž omezit zpracování polohových údajů.

Upozornění

V rozsahu, ve kterém je takový postup přiměřeně realizovatelný nebo ve kterém je vyžadován příslušnými zákonnými normami, vám při shromažďování či registraci vašich osobních údajů poskytneme konkrétní informace (i) o účelech zpracování vašich osobních údajů, (ii) o totožnosti správce údajů, (iii) o totožnosti všech třetích stran, kterým by údaje mohly být předány, a (iv) další informace, které mohou být nezbytné pro ochranu vašich práv.

Výše uvedené informace mohou být například při koupi vozu poskytnuty v informačně-zábavním systému vozidla, v mobilních aplikacích vyvinutých společností Volvo Cars, na webu www.volvocars.com/cz nebo jiným způsobem uvedeny ve smlouvě, kterou se společností Volvo Cars uzavíráte.

Souhlas

Tam, kde je takový postup přiměřeně realizovatelný nebo kde je vyžadován příslušnými zákonnými normami, si před získáním nebo použitím vašich osobních údajů vyžádáme váš souhlas. Žádost o váš souhlas bude jasně formulována a poskytne vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat například ukončením používání určité služby nebo kontaktováním společnosti Volvo Cars na adrese uvedené níže v sekci „Informace a přístup“.

Sběr a použití údajů zaznamenávaných vozidlem může být nezbytný pro (i) techniky, kteří diagnostikují a odstraňují nedostatky na vozidlech v rámci jejich servisu a údržby; (ii) vývoj produktů společnosti Volvo Cars, například zlepšování kvality vozidel a jejich bezpečnostních funkcí; (iii) správu záručních závazků společnosti Volvo Cars; a (iv) plnění zákonných požadavků.

Při sběru a používání údajů zaznamenávaných vozidlem pro tyto účely a pro podobné legitimní účely sledované společností Volvo Cars nebudeme obecně žádat o váš souhlas, pokud to nebude nezbytné vzhledem k charakteru individuálního případu nebo pokud to nebudou požadovat příslušné zákonné normy.

Autorizovaní prodejci a opravny Volvo Cars

Společnost Volvo Cars ve svých smlouvách s autorizovanými prodejci a opravnami zdůrazňuje přísná pravidla pro řádnou ochranu dat. Pamatujte však na to, že společnost Volvo Cars a její autorizovaní prodejci a opravny jsou samostatné právní subjekty, a že obecně neodpovídáme za případné porušení příslušných právních norem z jejich strany. S dotazy na využití vašich osobních údajů vaším prodejcem nebo opravnou se obracejte přímo na příslušného prodejce nebo opravnu. 

Aplikace třetích stran

Některé aplikace a jiné služby, k nimž máte přístup, mohou být připojeny k vozidlu, avšak jsou poskytovány třetí stranou, která může požadovat například přenos polohových dat a dalších údajů zaznamenávaných vozidlem do systému třetí strany. Společnost Volvo Cars neodpovídá za sběr ani použití osobních údajů v aplikacích a službách třetích stran a doporučuje vám, abyste se před použitím takových aplikací a služeb důkladně seznámili s příslušnými podmínkami a ustanoveními (jakož i se všemi souvisejícími prohlášeními o ochraně osobních údajů). S dotazy na využití vašich osobních údajů konkrétní třetí stranou se obraťte přímo na tuto třetí stranu.

Využití dat

Osobní údaje, které o vás a o vašem vozidle shromažďuje společnost Volvo Cars, budou použity k následujícím účelům:

- abychom vám mohli poskytovat produkty a služby, včetně ověřování vašeho nároku na určité nákupy a služby, a také abychom vám mohli předkládat lepší nabídky a uživatelské prostředí;

- abychom vás mohli informovat o aktualizacích a změnách našich produktů a služeb, mimo jiné také o změnách našich smluvních podmínek a zásad;

- abychom vás mohli informovat o nových produktech, službách a událostech;

- k poskytování podpory a služeb k vozidlům (záruční služby, informace o stažení z trhu apod.);

- pro účely vývoje produktů, například ke zlepšování výkonových parametrů, kvality a bezpečnosti vozidel;

- k vyhodnocování a zlepšování naší nabídky a komunikace se zákazníky;

- k naplnění zákonných požadavků.

U většiny forem zpracování máte možnost odmítnout naše použití vašich osobních údajů tím, že aktualizujete své předvolby, ukončíte používání určité služby, odvoláte svůj souhlas se zpracováním dopisem, který zašlete společnosti Volvo Cars na adresu uvedenou níže v sekci „Informace a přístup“, nebo jiným postupem podle našich pokynů. Obecně však platí, že nestanoví-li příslušné právní normy jinak, nemůžete zpracování svých osobních údajů odmítnout:

- v souvislosti s některými úkony shromažďování a dalšího zpracování údajů zaznamenávaných vaším vozidlem (viz sekce „Souhlas“ výše);

- pokud jej provádíme, abychom vám mohli zasílat oznámení o důležitých skutečnostech, jako jsou změny v našich smluvních podmínkách a zásadách nebo stažení produktů z trhu;

- pokud jej provádíme, abychom splnili své zákonné povinnosti.

Uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem.

To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, budeme vaše údaje uchovávat po dobu odpovídající udělenému souhlasu, pokud jej ovšem dříve neodvoláte. I v případě odvolání vašeho souhlasu však můžeme vaše osobní údaje uchovat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a k naší obhajobě v právních sporech. Pokud jsme váš souhlas se zpracováním nezískali, budou data uchována jen po dobu, kterou připouští platné zákonné normy.

Kvalita dat

Při zpracování vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Další informace o vašem právu na zajištění přesnosti vašich osobních údajů v našem držení najdete níže v sekci „Informace a přístup“.

Informace a přístup

Jak je uvedeno výše v sekci „Oznámení“, při shromažďování nebo registraci vašich osobních dat vám můžeme poskytnout specifické informace o jejich zpracování naší stranou.

Jednou za rok máte právo bezplatně si vyžádat a obdržet informace o tom, (i) jaké osobní údaje v souvislosti s vámi zpracováváme, (ii) kde jsou tyto osobní údaje shromažďovány, (iii) k jakému účelu jsou zpracovávány a (iv) s kterými příjemci nebo kategoriemi příjemců jsou sdíleny. Žádost o tyto informace musí být předložena písemně s vaším vlastnoručním podpisem a obsahovat vaše jméno, adresu a pokud možno také e-mailovou adresu. Kromě toho máte právo vyžádat si, abychom opravili, zablokovali nebo smazali jakékoli nesprávné údaje, které s vámi souvisejí. Žádosti zasílejte na adresu: Volvo Car Corporation, Attn.: The Data Protection Officer, SE-405 31 Göteborg, Sweden.

Vaše požadavky budou neprodleně a řádně zpracovány. Žádosti o smazání osobních údajů budou podléhat příslušným zákonným požadavkům. V případech, kdy příslušné právní normy stanoví za vyřízení takové žádosti poplatek, může společnost Volvo Cars tento poplatek účtovat.

Kromě výše uvedeného můžete mít po přihlášení ke svému účtu MyVolvo přístup k přehledu některých osobních údajů poskytnutých zákazníkem, které společnost Volvo Cars udržuje, a můžete zde své informace opravit nebo aktualizovat.

Zabezpečení

Společnost Volvo Cars usiluje o zavedení vhodných technických a organizačních opatření zaměřených na ochranu vašich osobních údajů před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neautorizovaným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování. Naším cílem je zaručit takovou úroveň zabezpečení a přijmout taková opatření na ochranu vašich osobních údajů, jež budou odpovídat rizikům daným povahou a použitím vašich osobních údajů.

Poskytnutí třetím stranám

Společnost Volvo Cars může vaše osobní údaje sdílet:

- mezi jednotlivými subjekty v rámci skupiny Volvo Cars;

- s autorizovanými prodejci a opravnami Volvo Cars za účelem distribuce nabídek produktů a služeb a jiné komunikace s vámi;

- s dodavateli poskytujícími služby společnosti Volvo Cars v souladu s dohodami o zpracování dat (dle požadavků zákona);

- s dalšími obchodními partnery za účelem distribuce nabídky produktů a služeb a další komunikace s vámi nebo pro účely výzkumu a vývoje;

- ve spojení s prodejem nebo převodem některého subjektu skupiny Volvo Cars nebo jeho aktiv;

- v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s dotazy státní správy, se soudními spory nebo jinými právními procesy a požadavky a

- jestliže jsme v dobré víře přesvědčeni, že je poskytnutí vašich údajů nezbytné v zájmu ochrany našich práv, například při vyšetřování možného porušení našich podmínek nebo při zjišťování, prevenci či odhalování podvodů a jiných bezpečnostních incidentů.

Obecně platí, že subjekt ze skupiny Volvo Cars, který vystupuje jako správce vašich osobních údajů, poskytne tyto údaje třetí straně zásadně jen tehdy, jestliže jste mu k tomu udělili souhlas. V následujících situacích však můžeme sdílet vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu, pokud jej nepovažujeme v konkrétním případě za nezbytný nebo pokud jej nevyžaduje zákon:

- údaje zaznamenávané vozidlem, které jsou zpracovávány k jiným účelům, než je zajišťování či vývoj našich produktů a služeb, nebo pro účely správy našich zákonných povinností;

- převádění vašich osobních údajů mezi jednotlivými subjekty skupiny Volvo Cars;

- převádění vašich osobních údajů na dodavatele poskytující společnosti Volvo Cars interní služby;

- situace, v nichž je poskytnutí údajů vyžadováno zákonem;

- situace, v nichž je poskytnutí údajů nezbytné za legitimním účelem sledovaným společností Volvo Cars (například za účelem ochrany našich zákonných práv, jak je popsáno výše). 

Při předávání vašich osobních údajů třetím stranám nebo mezi jednotlivými subjekty skupiny Volvo Cars zvážíme, zda toto předání vyžaduje dodatečná ochranná opatření (například v případě, že může dojít k přenosu osobních údajů přes hranice).

Zpracování dat z našeho pověření

Přístup k vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance a dodavatele společnosti Volvo Cars, kteří tyto informace potřebují, aby je mohli zpracovat z našeho pověření, a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost vašich osobní údajů. Naším cílem je volit v oblasti služeb zpracování dat takové možnosti, které nabízejí nejlepší ochranu integrity vašich osobních údajů vůči jakékoli třetí straně.

Marketing

Vaše osobní údaje neprodáme ani neposkytneme výměnou žádné třetí straně, pokud k tomu nebudeme mít váš souhlas.

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsme s takovým sdílením neobdrželi váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se přímo na příslušnou třetí stranu.

Je možné, že od nás budete dostávat informace o nových produktech, službách, událostech a podobných marketingových aktivitách. Přejete-li se odhlásit od určitého e-mailového bulletinu nebo podobného druhu komunikace, postupujte podle pokynů poskytnutých v rámci této komunikace. K odmítnutí určitých typů komunikace ze strany společnosti Volvo Cars můžete použít také svůj účet MyVolvo, kde můžete dříve nastavené předvolby rovněž změnit.

Webové stránky a soubory cookie

Na každém webovém serveru Volvo Cars, který je k dispozici našim zákazníkům, je umístěno online prohlášení o ochraně osobních údajů a informace o tom, jak využíváme soubory cookie. V některých zemích je dostupný také online postup umožňující soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Další informace o našem používání souborů cookie najdete v dokumentu www.volvocars.com/cz/paticka/cookies.

Doporučujeme vám, abyste si při návštěvách našich webových stránek pozorně prostudovali příslušná prohlášení a informace.

Změny

Společnost Volvo Cars si vyhrazuje právo tyto zásady v jistých časových intervalech upravovat. Datum poslední úpravy je uvedeno na konci tohoto dokumentu. Pokud tyto zásady změníme nebo upravíme způsob, jímž vaše osobní údaje využíváme, poskytneme vám aktualizovanou verzi těchto zásad.